Merlin's Solutions International | PSS3
6
bp-legacy,archive,author,author-pss3,author-6,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

Author: PSS3

Enterprise Architecture Framework

“สถาปัตยกรรมองค์กร” หรือ “Enterprise Architecture (EA)” คือ การจัดทำแผนผัง หรือแผนที่ในภาพรวมขององค์กร ในบทความนี้ผู้เขียนอยากให้ทราบถึงความหมายและความสำคัญของการจัดทำ EA เพื่อให้หน่วยงานของท่านเตรียมพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เพื่อให้เข้าใจ EA ง่ายขึ้น ลองนึกถึงภาพจิ๊กซอว์เปรียบดังการทำงานอย่างหนึ่ง หรือระบบงานหนึ่ง  องค์กรทั่วไปที่ไม่ได้จัดทำ EA จะมีการทำงานเป็นแบบ Silo หรือต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างทำ เปรียบเทียบดังภาพจิ๊กซอว์ด้านซ้ายที่มีการกระจัดกระจายของระบบ  เทียบกับองค์กรที่มีการจัดทำ EA  ดังภาพจิ๊กซอว์ด้านขวา ที่มีแผนผังจิ๊กซอว์แสดงถึงการเชื่อมโยงของแต่ละระบบงาน เพื่อบอกว่าจิ๊กซอว์ตัวไหนควรจะเชื่อมต่อกับจิ๊กซอว์ตัวอื่น ๆ ในผังตรงตำแหน่งใด อย่างไร ถึงจะไม่กระทบกับระบบงานอื่น ซึ่งหากองค์กรของท่านมีการจัดทำ EA ก็จะทำให้สามารถมองภาพรวมขององค์กร อีกทั้งยังง่ายต่อการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ EA ประกอบไปด้วย 2 สถาปัตยกรรมหลัก คือ สถาปัตยกรรมธุรกิจ (Business...

องค์ประกอบของสถาปัตยกรรมองค์กร หรือ Enterprise Architecture

Enterprise Architecture (EA)   EA ก็เหมือนการสร้างแบบแปลนบ้านซึ่งก่อนจะลงมือสร้างบ้าน เจ้าของบ้านจะต้องบอกความต้องการ อาทิ รูปแบบของบ้าน งบประมาณ ให้กับสถาปนิกทราบเพื่อดำเนินการออกแบบบ้านวาดแปลน และสร้างแบบจำลองบ้านให้กับเจ้าของบ้านเพื่อนำไปสร้างต่อไป เช่นเดียวกันกับการพัฒนา EA ที่จะต้องจัดทำให้สามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ  โดยอาศัย Model และ Diagram ต่าง ๆเข้ามาเพื่อให้เห็นภาพขององค์กรที่ชัดเจนขึ้นไม่ว่าจะเป็นในแง่ของกระบวนการการทำงานข้อมูล ระบบสารสนเทศ และปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ โดยในอนาคตหากองค์กรต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง EA ก็เป็นข้อมูลสำคัญที่จะให้องค์กรทราบว่าหากมีการพัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มเติมรายละเอียดส่วนประกอบขององค์กรจะมีผลกระทบต่ออะไรบ้าง และจะต้องทำอย่างไรให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด   Business Architecture: เป็นโครงสร้างด้านธุรกิจขององค์กร โดยเป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจขององค์กร ภารกิจหลักที่สนับสนุนเป้าหมายขององค์กร กระบวนการทำงานที่สนับสนุนภารกิจหลัก และความสัมพันธ์ระหว่างภารกิจหลัก รวมถึงปัญหาและโอกาสของการดำเนินธุรกิจ   Data Architecture: เป็นโครงสร้างด้านข้อมูลขององค์กร โดยเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่สนับสนุนภารกิจหลัก และกระบวนการทำงาน รวมถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลระหว่างภารกิจหลัก   Application Architecture: เป็นโครงสร้างด้านระบบสารสนเทศ โดยเป็นการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนภารกิจหลัก และกระบวนการทำงาน กำหนดสถาปัตยกรรมของระบบสารสนเทศ กำหนดแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ ประเมินความสมบูรณ์ของระบบสารสนเทศในปัจจุบัน...