Merlin's Solutions International | Agile
198
bp-legacy,archive,tag,tag-agile,tag-198,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

Agile Tag

AGILE Enterprise Architecture คืออะไร

จากการเปลี่ยนแปลงกระบวนการกำกับดูแลและพัฒนาองค์กรให้ตอบสนองต่อความต้องการและการแข่งขันทางด้านธุรกิจจึงได้มีการนำ Enterprise Architecture ซึ่งเป็นกระบวนการกำกับการพัฒนาด้าน IT ขององค์กรและ AGILE ที่เป็นวิธีการทำงานสำหรับการเปลี่ยนเปลี่ยนที่มีความรวดเร็วมารวมเข้าด้วยกันเป็นแนวคิดของ AGILE Enterprise Architecture (AGILE EA)...

จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อ “Agile Crash course” เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรประจำไตรมาส 2

ขอขอบคุณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่ได้ไว้วางใจให้ บริษัท เมอร์ลินส์ ฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมภายใน "Agile Crash course" โดย อ.ชยพล เหมาะเหม็ง เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562  ที่ผ่านมา ซึ่งเนื้อหาภายในประกอบไปด้วย - Introduction to Agile - LEAN and MVP - Adapting to Agile - DevOps Concept ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการถ่ายทอดความรู้ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในครั้งนี้ จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ...