Merlin's Solutions International | BCP
208
bp-legacy,archive,tag,tag-bcp,tag-208,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

BCP Tag

การบรรยายในหัวข้อการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM)
เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้เข้าบรรยายในหัวข้อการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) ให้แก่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อให้ความรู้ด้านหลักการและแนวทางในการจัดเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบและซักซ้อมแผนความต่อเนื่องธุรกิจ (BCP) และเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อมประเมินและนำผลการทดสอบไปดำเนินการปรับปรุงแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศสำรองเพื่อการเรียกคืนการให้บริการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป
บริษัท เมอร์ลินส์ฯ ร่วมทดสอบแผนการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงาน กับ ป.ป.ส.

เมื่อวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ดำเนินการทดสอบแผนการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (Business Continuity Plan) โดยได้เชิญวิทยากรจากบริษัท เมอร์ลินส์ฯ เข้าให้ความรู้และสร้างความตระหนักของแผนการบริหารความต่อเนื่อง และร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมการดำเนินงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการทดสอบเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานต่อไป...