Merlin's Solutions International | Big Data
177
bp-legacy,archive,tag,tag-big-data,tag-177,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

Big Data Tag

Metaverse 🤖

Metaverse (เมตะเวิร์ส) คือการผสานระหว่างเทคโนโลยีแห่งโลกเสมือนและสร้างสิ่งแวดล้อมของโลกจริงๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้คนเข้ามามีบทบาทหรือทำกิจกรรมร่วมกันได้ เช่น การประชุม การเข้าร่วมสัมมนา การดูคอนเสิร์ต การเรียนหนังสือ ฯลฯ ที่มาของคำว่า Metaverse มาจากการนำคำว่า Meta แปลว่า อยู่เหนือจินตนาการ รวมกับคำว่า Verse ที่มาจากคำว่า Universe" ซึ่งแปลว่า จักรวาล รวมกันจึงแปลได้ว่า จักรวาลนฤมิตใน Metaverse นี้มีเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง อาทิ AR (Augmented Reality) VR (Virtual Reality) MR (Mixed Reality) และ XR (Extended Reality) เป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ช่วยให้การสร้างสภาพแวดล้อมของโลกแห่งความจริงและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่น 🔸AR คือ การนำเอาเทคโนโลยีมาผสานโลกแห่งความจริงและวัตถุต่างๆ...

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความพร้อมเพื่อการเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัล (Data-Driven Organization) โดยใช้ AI, Big Data และ Data Analytic เพื่อการเตรียมโครงการดิจิทัลสู่ความสำเร็จ

ขอขอบคุณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่ได้ไว้วางใจให้ บริษัท เมอร์ลินส์ ฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภายใน หลักสูตรความพร้อมเพื่อการเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัล และการเตรียมโครงการดิจิทัลสู่ความสำเร็จ (Data-Driven Organization) โดยใช้ AI, Big Data และ Data Analytic โดย ดร.จิรพันธ์ แดงเดช CTO ของบริษัท Merlin’s Solutions International เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน 2561 ณ คุ้มดำเนิน รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี เนื้อหาการฝึกอบรมครอบคลุมถึงประเด็นต่าง ๆ เช่น Data-Driven Organization การนำเทคโนโลยีเช่น AI และ Data Analytics มาประยุกต์ใช้ร่วมกับ...

จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

บริษัทฯ ขอขอบคุณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่ได้ไว้วางใจให้ MERLIN เป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 หลักสูตร หลักสูตร Big Data และ หลักสูตรการประยุกต์ใช้ Agile ในการบริหารโครงการ เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2560 ณ โรงแรมยูเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา...