Merlin's Solutions International | Business Continuity Plan
209
bp-legacy,archive,tag,tag-business-continuity-plan,tag-209,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

Business Continuity Plan Tag

บริษัท เมอร์ลินส์ฯ ร่วมทดสอบแผนการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงาน กับ ป.ป.ส.

เมื่อวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ดำเนินการทดสอบแผนการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (Business Continuity Plan) โดยได้เชิญวิทยากรจากบริษัท เมอร์ลินส์ฯ เข้าให้ความรู้และสร้างความตระหนักของแผนการบริหารความต่อเนื่อง และร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมการดำเนินงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการทดสอบเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานต่อไป...