Merlin's Solutions International | enterprise architecture
25
bp-legacy,archive,tag,tag-enterprise-architecture,tag-25,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

enterprise architecture Tag

การบรรยายหัวข้อ “Enterprise Architecture” ณ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ด้วย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม BESTT Group ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), เอ็กซอนโมบิล คอร์ปอเรชั่น, เอสซีจี หรือ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม Centara Grand at Central Ladprao ทั้งนี้ ดร. วิชิต อาวัชนากร ร่วมเป็นเกียรติเป็นวิทยากรในการกล่าวบรรยาย...

การจัดประชุมเพื่อนําเสนอผลการจัดทําสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)

          เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม TK. PALACE HOTEL & CONVENTION ทางบริษัทฯ ได้จัดประชุมเพื่อนําเสนอผลการจัดทําสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)

Enterprise Architecture Framework

“สถาปัตยกรรมองค์กร” หรือ “Enterprise Architecture (EA)” คือ การจัดทำแผนผัง หรือแผนที่ในภาพรวมขององค์กร ในบทความนี้ผู้เขียนอยากให้ทราบถึงความหมายและความสำคัญของการจัดทำ EA เพื่อให้หน่วยงานของท่านเตรียมพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เพื่อให้เข้าใจ EA ง่ายขึ้น ลองนึกถึงภาพจิ๊กซอว์เปรียบดังการทำงานอย่างหนึ่ง หรือระบบงานหนึ่ง  องค์กรทั่วไปที่ไม่ได้จัดทำ EA จะมีการทำงานเป็นแบบ Silo หรือต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างทำ เปรียบเทียบดังภาพจิ๊กซอว์ด้านซ้ายที่มีการกระจัดกระจายของระบบ  เทียบกับองค์กรที่มีการจัดทำ EA  ดังภาพจิ๊กซอว์ด้านขวา ที่มีแผนผังจิ๊กซอว์แสดงถึงการเชื่อมโยงของแต่ละระบบงาน เพื่อบอกว่าจิ๊กซอว์ตัวไหนควรจะเชื่อมต่อกับจิ๊กซอว์ตัวอื่น ๆ ในผังตรงตำแหน่งใด อย่างไร ถึงจะไม่กระทบกับระบบงานอื่น ซึ่งหากองค์กรของท่านมีการจัดทำ EA ก็จะทำให้สามารถมองภาพรวมขององค์กร อีกทั้งยังง่ายต่อการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ EA ประกอบไปด้วย 2 สถาปัตยกรรมหลัก คือ สถาปัตยกรรมธุรกิจ (Business...

องค์ประกอบของสถาปัตยกรรมองค์กร หรือ Enterprise Architecture

Enterprise Architecture (EA)   EA ก็เหมือนการสร้างแบบแปลนบ้านซึ่งก่อนจะลงมือสร้างบ้าน เจ้าของบ้านจะต้องบอกความต้องการ อาทิ รูปแบบของบ้าน งบประมาณ ให้กับสถาปนิกทราบเพื่อดำเนินการออกแบบบ้านวาดแปลน และสร้างแบบจำลองบ้านให้กับเจ้าของบ้านเพื่อนำไปสร้างต่อไป เช่นเดียวกันกับการพัฒนา EA ที่จะต้องจัดทำให้สามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ  โดยอาศัย Model และ Diagram ต่าง ๆเข้ามาเพื่อให้เห็นภาพขององค์กรที่ชัดเจนขึ้นไม่ว่าจะเป็นในแง่ของกระบวนการการทำงานข้อมูล ระบบสารสนเทศ และปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ โดยในอนาคตหากองค์กรต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง EA ก็เป็นข้อมูลสำคัญที่จะให้องค์กรทราบว่าหากมีการพัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มเติมรายละเอียดส่วนประกอบขององค์กรจะมีผลกระทบต่ออะไรบ้าง และจะต้องทำอย่างไรให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด   Business Architecture: เป็นโครงสร้างด้านธุรกิจขององค์กร โดยเป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจขององค์กร ภารกิจหลักที่สนับสนุนเป้าหมายขององค์กร กระบวนการทำงานที่สนับสนุนภารกิจหลัก และความสัมพันธ์ระหว่างภารกิจหลัก รวมถึงปัญหาและโอกาสของการดำเนินธุรกิจ   Data Architecture: เป็นโครงสร้างด้านข้อมูลขององค์กร โดยเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่สนับสนุนภารกิจหลัก และกระบวนการทำงาน รวมถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลระหว่างภารกิจหลัก   Application Architecture: เป็นโครงสร้างด้านระบบสารสนเทศ โดยเป็นการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนภารกิจหลัก และกระบวนการทำงาน กำหนดสถาปัตยกรรมของระบบสารสนเทศ กำหนดแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ ประเมินความสมบูรณ์ของระบบสารสนเทศในปัจจุบัน...