Merlin's Solutions International | TechTrends2024
295
bp-legacy,archive,tag,tag-techtrends2024,tag-295,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

TechTrends2024 Tag

AGILE Enterprise Architecture คืออะไร

จากการเปลี่ยนแปลงกระบวนการกำกับดูแลและพัฒนาองค์กรให้ตอบสนองต่อความต้องการและการแข่งขันทางด้านธุรกิจจึงได้มีการนำ Enterprise Architecture ซึ่งเป็นกระบวนการกำกับการพัฒนาด้าน IT ขององค์กรและ AGILE ที่เป็นวิธีการทำงานสำหรับการเปลี่ยนเปลี่ยนที่มีความรวดเร็วมารวมเข้าด้วยกันเป็นแนวคิดของ AGILE Enterprise Architecture (AGILE EA)...

Thailand Roadmap AI

ประเทศไทยจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (พ.ศ. 2565 – 2570)  เพื่อเตรียมความพร้อม สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและการแข่งขันของประเทศไทยให้เข้มแข็ง ยั่งยืน และเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับแนวนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในรูปแบบของการพัฒนาแบบ  BCG Economy...

การจัดอบรมด้านการบริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) ร่วมกับ ธ.ก.ส

เมื่อวันที่ 11-12 มกราคม 2567 บริษัท เมอร์ลินส์ โซลูชั่นส์ อินเตอร์แนชั่นนัล จำกัด รวมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมกันจัดอบรมด้านการบริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) หลักสูตร “การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน (Data Governance in Practice)” ให้กับบริกรข้อมูลประจำส่วนงานสำนักงานใหญ่ และหลักสูตร “แนะนำธรรมาภิบาลข้อมูลสำหรับบุคลากร (Introduction to Data Governance for General Staff)” ให้กับฝ่ายจัดการ ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มเป้าหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลข้อมูล สร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการข้อมูล และสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีคุณภาพ โดยมี ผศ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี เป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องประชุมจำเนียรสาร ชั้น 24...