Merlin's Solutions International | Data-Driven Organization
181
bp-legacy,archive,tag,tag-data-driven-organization,tag-181,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

Data-Driven Organization Tag

Metaverse 🤖

Metaverse (เมตะเวิร์ส) คือการผสานระหว่างเทคโนโลยีแห่งโลกเสมือนและสร้างสิ่งแวดล้อมของโลกจริงๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้คนเข้ามามีบทบาทหรือทำกิจกรรมร่วมกันได้ เช่น การประชุม การเข้าร่วมสัมมนา การดูคอนเสิร์ต การเรียนหนังสือ ฯลฯ ที่มาของคำว่า Metaverse มาจากการนำคำว่า Meta แปลว่า อยู่เหนือจินตนาการ รวมกับคำว่า Verse ที่มาจากคำว่า Universe" ซึ่งแปลว่า จักรวาล รวมกันจึงแปลได้ว่า จักรวาลนฤมิตใน Metaverse นี้มีเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง อาทิ AR (Augmented Reality) VR (Virtual Reality) MR (Mixed Reality) และ XR (Extended Reality) เป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ช่วยให้การสร้างสภาพแวดล้อมของโลกแห่งความจริงและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่น 🔸AR คือ การนำเอาเทคโนโลยีมาผสานโลกแห่งความจริงและวัตถุต่างๆ...

งานสัมมนาหัวข้อ “Challenges of Developing and Using AI in Organizations” สำหรับผู้บริหารระดับสูง ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

Merlin ขอขอบคุณผู้บริหารองค์กรชั้นนำที่เข้าร่วมงานสัมมนา หัวข้อ “Challenges of Developing and Using AI in Organizations” โดย ดร.จิรพันธ์ แดงเดช CTO ของบริษัท Merlin’s Solutions International วันที่ 30 พฤศจิกายน 2018 ณ โรงแรม Swissotel Bangkok Ratchada ทุกท่าน ภายในงานท่านผู้บริหารได้ให้เกียรติแลกเปลี่ยนเป้าหมาย ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงจากการทำงาน รวมไปถึงแนวทางการประยุกต์ใช้ AI ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรมากที่สุด เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการประยุกต์ พัฒนาเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ...

AI กับการรู้ปัญหาของธุรกิจที่ชัดเจน

เทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) หรือปัญญาประดิษฐ์ ในปัจจุบันเข้ามามีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนผ่านไปสู่โลกดิจิทัล ซึ่งสามารถเรียกได้ว่า AI นั้นแทบจะเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและการทำงานของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะในส่วนของคนทั่วไป หรือแม้กระทั่งในภาคธุรกิจจะเห็นว่าในหลาย ๆ องค์กรเริ่มนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยออกแบบ วิเคราะห์ และตัดสินใจในสถานการณ์หรือกรณีทางธุรกิจต่าง ๆ มากขึ้น เช่นเดียวกับการนำเทคโนโลยีทุกชนิดเข้ามาใช้ในองค์กร ในการนำ AI เข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจให้มากที่สุด องค์กรจำเป็นต้องมีเป้าหมายและเข้าใจปัญหาหรือกระบวนการทำงานอย่างชัดเจนก่อนจะนำ AI เข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาหรือปรับลดกระบวนการทำงานที่ไม่จำเป็นออกไป ทั้งนี้เพื่อส่งผลให้การทำงานหรือการบริการที่เกิดจากใช้ระบบ AI นั้นสามารถสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกนัยหนึ่งการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาประยุกต์กับกระบวนการทางธุรกิจจะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่า Smart Process ที่เข้ามาช่วยในการตัดสินใจ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานหรือการบริการ และแก้ไขปัญหาซ้ำซ้อนที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรและธุรกิจได้ การที่ประโยชน์ทั้งหมดที่จะได้จากการพัฒนาระบบ AI ขึ้นในองค์กรจะเกิดขึ้นได้นั้น องค์กรจำเป็นต้องทราบถึง “ปัญหา” หรือ “เป้าหมาย” ของการพัฒนาระบบที่ชัดเจน ทั้งนี้ก็เพื่อให้ระบบ AI ที่จะถูกพัฒนาขึ้นนั้นมี...

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความพร้อมเพื่อการเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัล (Data-Driven Organization) โดยใช้ AI, Big Data และ Data Analytic เพื่อการเตรียมโครงการดิจิทัลสู่ความสำเร็จ

ขอขอบคุณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่ได้ไว้วางใจให้ บริษัท เมอร์ลินส์ ฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภายใน หลักสูตรความพร้อมเพื่อการเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัล และการเตรียมโครงการดิจิทัลสู่ความสำเร็จ (Data-Driven Organization) โดยใช้ AI, Big Data และ Data Analytic โดย ดร.จิรพันธ์ แดงเดช CTO ของบริษัท Merlin’s Solutions International เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน 2561 ณ คุ้มดำเนิน รีสอร์ท จังหวัดราชบุรี เนื้อหาการฝึกอบรมครอบคลุมถึงประเด็นต่าง ๆ เช่น Data-Driven Organization การนำเทคโนโลยีเช่น AI และ Data Analytics มาประยุกต์ใช้ร่วมกับ...