Merlin's Solutions International | AI กับการรู้ปัญหาของธุรกิจที่ชัดเจน
16002
bp-legacy,post-template-default,single,single-post,postid-16002,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

AI กับการรู้ปัญหาของธุรกิจที่ชัดเจน

17 ต.ค. AI กับการรู้ปัญหาของธุรกิจที่ชัดเจน

EA-concept2

เทคโนโลยี Artificial Intelligence (AI) หรือปัญญาประดิษฐ์ ในปัจจุบันเข้ามามีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนผ่านไปสู่โลกดิจิทัล ซึ่งสามารถเรียกได้ว่า AI นั้นแทบจะเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและการทำงานของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะในส่วนของคนทั่วไป หรือแม้กระทั่งในภาคธุรกิจจะเห็นว่าในหลาย ๆ องค์กรเริ่มนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยออกแบบ วิเคราะห์ และตัดสินใจในสถานการณ์หรือกรณีทางธุรกิจต่าง ๆ มากขึ้น

เช่นเดียวกับการนำเทคโนโลยีทุกชนิดเข้ามาใช้ในองค์กร ในการนำ AI เข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจให้มากที่สุด องค์กรจำเป็นต้องมีเป้าหมายและเข้าใจปัญหาหรือกระบวนการทำงานอย่างชัดเจนก่อนจะนำ AI เข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาหรือปรับลดกระบวนการทำงานที่ไม่จำเป็นออกไป ทั้งนี้เพื่อส่งผลให้การทำงานหรือการบริการที่เกิดจากใช้ระบบ AI นั้นสามารถสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกนัยหนึ่งการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาประยุกต์กับกระบวนการทางธุรกิจจะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่า Smart Process ที่เข้ามาช่วยในการตัดสินใจ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานหรือการบริการ และแก้ไขปัญหาซ้ำซ้อนที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรและธุรกิจได้

การที่ประโยชน์ทั้งหมดที่จะได้จากการพัฒนาระบบ AI ขึ้นในองค์กรจะเกิดขึ้นได้นั้น องค์กรจำเป็นต้องทราบถึง “ปัญหา” หรือ “เป้าหมาย” ของการพัฒนาระบบที่ชัดเจน ทั้งนี้ก็เพื่อให้ระบบ AI ที่จะถูกพัฒนาขึ้นนั้นมี Function การทำงานที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาหรือเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงกับความต้องการและเป็น Solution ที่เหมาะสมกับองค์กร

เรา Merlin’s มีทีมผู้เชี่ยวชาญและ Framework สำหรับสนับสนุนองค์กรในการนำ AI เข้ามาขับเคลื่อนธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

Comments

comments

No Comments

Post A Comment