Merlin's Solutions International | Enterprisearchitecture
229
bp-legacy,archive,tag,tag-enterprisearchitecture,tag-229,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

Enterprisearchitecture Tag

AGILE Enterprise Architecture คืออะไร

จากการเปลี่ยนแปลงกระบวนการกำกับดูแลและพัฒนาองค์กรให้ตอบสนองต่อความต้องการและการแข่งขันทางด้านธุรกิจจึงได้มีการนำ Enterprise Architecture ซึ่งเป็นกระบวนการกำกับการพัฒนาด้าน IT ขององค์กรและ AGILE ที่เป็นวิธีการทำงานสำหรับการเปลี่ยนเปลี่ยนที่มีความรวดเร็วมารวมเข้าด้วยกันเป็นแนวคิดของ AGILE Enterprise Architecture (AGILE EA)...

การเชื่อมโยงเป้าหมายองค์กร (Enterprise Goal Cascade)

การธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศคือการปฏิบัติจริงในแต่ละวัตถุประสงค์การกำกับ (Governance Objective) และวัตถุประสงค์การจัดการ (Management Objective) ซึ่ง COBIT-2019 มีความครอบคลุมรวม 40 วัตถุประสงค์ โดยในแต่ละวัตถุประสงค์นั้นองค์กรต้องนำองค์ประกอบที่แนะนำไปสู่การปฏิบัติ อาทิ กระบวนงาน (Process) โครงสร้างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบทบาท (Organization Structure) และหากปฏิบัติได้อย่างสัมฤทธิ์ผลองค์กรจะอยู่ในระดับความสามารถตามที่ระบุไว้ อย่างไรก็ตามการที่แต่ละองค์กรจะเลือกวัตถุประสงค์การกำกับและวัตถุประสงค์การจัดการใดไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมตามบริบทนั้น ต้องพิจารณาจากเป้าหมายองค์กรและเชื่อมโยง (Enterprise Goal Cascade) ไปสู่วัตถุประสงค์การกำกับและวัตถุประสงค์การจัดการ      การเชื่อมโยงเป้าหมายองค์กรนั้น แต่ละองค์กรต้องพิจารณาเริ่มต้นจากกลยุทธ์องค์กร (COBIT-2019 แนะนำให้มี 1 กลยุทธ์หลักและ 1 กลยุทธ์รอง) และระบุเป้าหมายองค์กรที่สอดรับกับกลยุทธ์นั้น (COBIT-2019 แนะนำเป้าหมายองค์กรตามกรอบ Balanced Scorecard) หลังจากนั้นจึงกำหนดเป้าหมายร่วม (Alignment Goal) รวมถึงวัตถุประสงค์การกำกับและวัตถุประสงค์การจัดการหลักและรอง ตามลำดับ ซึ่งพบได้ว่า...

เรื่องเข้าใจผิดที่คนทำสถาปัตยกรรมองค์กร (EA) ต้องรู้❗EP.3

                  ❓ MYTH: การทำ EA คือ Enterprise IS/IT Architecture ✅ REALITY: การทำ EA ต้องมีการกำกับดูแลที่ดี และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนขององค์กร 🟧 SUSTAINABILITY: EA Governance เป็นการกำกับดูแลกระบวนการพัฒนา ต่อยอด และใช้งาน EA ให้เป็นปัจจุบันและยั่งยืน For more information 📞 Tel: 02-247-7229 📧 email: sm@merlinssolutions.com...

งานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดกระบวนการวิเคราะห์และจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรในอนาคต (To-Be Enterprise Architecture) ครั้งที่ 1

 งานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดกระบวนการวิเคราะห์และจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรในอนาคต (To-Be Enterprise Architecture) ครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 บริษัท เมอร์ลินส์ โซลูชั่นส์ อินเตอร์แนชั่นนัล จำกัด ร่วมกับ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดกระบวนการวิเคราะห์และจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรในอนาคต (To-Be Enterprise Architecture) ครั้งที่ 1 เพื่อให้คณะทำงานได้รับทราบถึงความพร้อมและสถานะของการพัฒนาชุมชนต่อการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร โดยมีผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน นายสุธีธ์ มั่งมี ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมและเน้นย้ำข้อสั่งการของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนในการขับเคลื่อนสถาปัตยกรรมองค์กรของกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนกรมการพัฒนาชุมชนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป [layerslider id="15"]   สนใจข้อมูล/บริการเพิ่มเติมติดต่อ 022477229   e-Mail : sm@merlinssolutions.com ...

เรื่องเข้าใจผิดที่คนทำสถาปัตยกรรมองค์กร (EA) ต้องรู้❗EP.2

                ❓ MYTH: EA รับผิดชอบจัดทำโดยหน่วยงาน IT ✅ REALITY: Enterprise IS/IT Architecture เป็นการจัดทำรายละเอียดของการพัฒนาระบบ IT ในระดับโครงสร้าง แต่ EA เป็นการแสดงโครงรูปองค์ประกอบหลัก ว่าธุรกิจส่วนใด ใช้ระบบ IT อะไร ❓ MYTH: EA สามารถทำได้เสร็จสิ้นในโครงการเดียว ✅ REALITY: EA เป็น Life Cycle ที่ต้องมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์กร For more information 📞 Tel: 02-247-7229 📧 email: sm@merlinssolutions.com...

เรื่องเข้าใจผิดที่คนทำสถาปัตยกรรมองค์กร (EA) ต้องรู้❗EP.1

  ❓ MYTH: การทำ EA คือ IT Portfolio ✅ REALITY: การทำ EA การเขียนแบบเพื่อแสดงโครงรูปองค์ประกอบหลัก และความสำคัญของธุรกิจและ IT แต่ IT Portfolio แสดงถึงรายละเอียดของการพัฒนาการสร้างระบบ หรือเปรียบเสมือน BOM ❓ MYTH: การทำ EA คือ Digital Roadmap ✅ REALITY: การทำ EA จะใช้ Digital Roadmap เป็นข้อมูลตั้งต้น ในการกำหนดทิศทาง To-be Architecture For more information 📞 Tel: 02-247-7229 📧 email: sm@merlinssolutions.com ...

การกำกับดูแลสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Governance) คืออะไร? และองค์กรได้ประโยชน์อะไรจากการทำ?

การกำกับดูแลสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Governance) คืออะไร? และองค์กรได้ประโยชน์อะไรจากการทำ? โดยอาจารย์กำพล ศรธนะรัตน์ กรรมการ และประธานอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  ...

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจากการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรในการขับเคลื่อนมุ่งสู่องค์กรดิจิทัล

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจากการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร (EA) ในการขับเคลื่อนมุ่งสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation) โดยอาจารย์กำพล ศรธนะรัตน์ กรรมการ และประธานอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ...

มาสร้าง EA อย่างยั่งยืนกันเถอะ

        EA คือเครื่องมือในการทำ Digital Transformation ขององค์กร ดังนั้น EA จึงต้องถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับยุทธศาสตร์การทำ Digital Transformation ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามบริบทขององค์กร วงจรการพัฒนา และใช้งานสถาปัตยกรรมองค์กรต้องเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ องค์กรต้องกำหนดให้มีการกำกับดูแล และบริหารจัดการการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร หรือ Enterprise Architecture Governance: EAG ซึ่งประกอบด้วย นโยบาย แนวปฏิบัติ กระบวนการด้านการกำกับดูแล และบริหารจัดการสถาปัตยกรรมองค์กร เอกสาร/แบบฟอร์ม และตัวชี้วัดการติดตามประเมินผล เพื่อให้คนภายในองค์กรใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานด้านสถาปัตยกรรมองค์กรที่ชัดเจน และเกิดความยั่งยืน         EAG เป็นเครื่องมือที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาและใช้งานสถาปัตยกรรมองค์กร โดย EAG ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก ได้แก่ 🔸นโยบายการกำกับดูแลและการบริหารจัดการสถาปัตยกรรมองค์กร 🔸โครงสร้างการกำกับดูแลและการบริหารจัดการสถาปัตยกรรมองค์กร 🔸แนวปฏิบัติกำกับดูแลและการบริหารจัดการสถาปัตยกรรมองค์กร และ 🔸กระบวนการกำกับดูแลและการบริหารจัดการสถาปัตยกรรมองค์กร    ...

การจัดทำ EA เพื่อสนับสนุนการทำ Digital Transformation จากมุมมองของผู้ปฏิบัติจริง

        บทความในครั้งนี้ขออนุญาตแชร์ประสบการณ์ การพัฒนา EA ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ องค์กรมีการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กร (Digital Transformation) แต่แผนฯ ดังกล่าวอยู่ในรูปแบบของเอกสาร รายงาน ทำให้หลายหน่วยงานประสบปัญหาในการสื่อสาร และทำความเข้าใจร่วมกันภายในองค์กร         Merlin’s ได้นำหลักการ EA มาจัดแผนภาพที่แสดงองค์ประกอบขององค์กร 4 ด้าน✳ ที่ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดิจิทัลในแต่ละยุทธศาสตร์ เพื่อใช้ในการสื่อสาร และทำความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหาร หน่วยงาน และบุคลากรถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดิจิทัลให้บรรลุวัตถุประสงค์การสร้างบ้านต้องมีแบบบ้าน (Blueprint) การสร้างเทคโนโลยีดิจิทัลก็ต้องมีแบบในการสร้าง (EA) เช่นเดียวกัน (Blueprint = EA) ✳ รายละเอียดของ EA นำเสนอในบทความ Enterprise...