Merlin's Solutions International | Management
272
bp-legacy,archive,tag,tag-management,tag-272,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

Management Tag

COBIT-2019 Core Model (แบบหลักของ COBIT-2019)

🏛 COBIT-2019 Core Model (แบบหลักของ COBIT-2019) 🏛      การธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักการ COBIT-2019 มีความครอบคลุมในหลากหลายประเด็นที่สำคัญและที่จำเป็นสำหรับองค์กร โดยประเด็นต่าง ๆ นั้นจะถูกจัดหมวดหมู่ตามระดับการบริหารจัดการและวงรอบการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง COBIT-2019 เรียกรูปแบบนี้ว่า COBIT-2019 Core Model (แบบหลัก)       🟣ระดับการกำกับ (Governance) เป็นบทบาทของคณะกรรมการขององค์กร (Board of Directors) ในการกำหนดทิศทางการดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์องค์กร และการเฝ้าสังเกตผลสัมฤทธิ์ทั้งด้านขีดความสามารถและการสร้างผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 5 วัตถุประสงค์การกำกับ (Governance Objective) ที่ถูกจัดหมวดเข้าไว้ในกรอบการกำกับที่เรียกว่า Evaluate, Direct and Monitor (EDM)      🔵ระดับการจัดการ (Management) เป็นบทบาทของผู้บริหารองค์กร...