Merlin's Solutions International | Digital Transformation คืออะไร ?
16403
bp-legacy,post-template-default,single,single-post,postid-16403,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

Digital Transformation คืออะไร ?

07 ก.ย. Digital Transformation คืออะไร ?

241853691_4554911404531274_3161954382822766264_n

    ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาคำว่า Digital Transformation หรือ DT ถูกพูดถึงอย่างมากในหลากหลายเวทีทั้งในระดับองค์กรและระดับประเทศ ประเด็นแรกเลยที่น่าสนใจคือ ตกลงแล้ว “Digital Transformation คืออะไร?” บทความสั้นนี้ให้ภาพของคำจำกัดความที่ถูกนำเสนอโดยองค์กรระดับโลก และในตอนท้ายเราวิเคราะห์และสรุปภาพรวมของแนวคิดดังกล่าวรวมถึงสิ่งที่องค์กรต้องคำนึงถึงเพื่อให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
DT ถูกนิยามไว้อย่างไรบ้าง? หนึ่งในบริษัทผู้ผลิต software ระดับโลกมองว่า DT คือ process ของการใช้ digital technologies ในการปรับปรุงหรือพัฒนา business process หรือประสบการณ์ของลูกค้า ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ website ชื่อดังสำหรับผู้บริหารด้านสารสนเทศที่ให้คำจำกัดความของ DT ว่าคือการเปลี่ยนแปลงหลักในการส่งมอบ value ให้กับลูกค้า และหนึ่งในบริษัทที่ปรึกษาระดับโลกได้อธิบาย DT ในมุมที่กว้างว่าเป็นได้ทั้งการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยจนไปถึงการคิดค้นพัฒนา digital business models ใหม่เพื่อการบริการ

        ภาพรวมที่วิเคราะห์ได้จากแนวคิดต่างๆ จากภาพรวมของแนวคิดเกี่ยวกับ DT ที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า DT คือการใช้ digital technologies เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการภายในองค์กร และ/หรือ การสร้างหรือปรับปรุงสินค้าและบริการให้กับลูกค้า แต่ประเด็นที่น่าสนใจคือ DT ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เท่านั้น แต่เกี่ยวข้องกับ “วัฒนธรรมองค์กร” และ “แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง” ของผู้บริหารและทุกภาคส่วนขององค์กรด้วย ดังที่อธิบายไว้ในบทความของ Harvard Business Review ที่นำเสนอในประเด็นที่น่าสนใจว่า ในขณะที่ digital technologies นั้นสามารถนำสิ่งดีๆมาสู่องค์กรได้ ซึ่ง technologies ที่ว่าก็จะขยายปัญหาขององค์กรที่มี mindset ไม่พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงได้

        แล้วถ้าต้องการทำ DT อะไรคือประเด็นหลักที่องค์กรต้องคำนึงถึง? การทำ DT ในองค์กรให้ประสบความสำเร็จนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับส่วนงานที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ ทุกส่วน รวมถึงผู้บริหารขององค์กรต้องมีส่วนร่วม เพราะการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ โดยเฉพาะในส่วนของวัฒนธรรมองค์กร ไม่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้โดยผู้ที่ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเท่านั้น
ที่มา

Comments

comments

No Comments

Post A Comment