Merlin's Solutions International | Top Strategic Technology Trends 2023 By Gartner
16608
bp-legacy,post-template-default,single,single-post,postid-16608,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

Top Strategic Technology Trends 2023 By Gartner

27 ม.ค. Top Strategic Technology Trends 2023 By Gartner

Gartner Top Strategic Technology Trends ในปี 2023 แบ่งออกเป็น Theme ได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ Optimizing, Scale และ PioneerScreenshot 2023-01-25 111956

Theme 1 Optimizing การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบไอทีให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความคุ้มค่าในการใช้งาน โดยจะประกอบไปด้วย

  1. Digital Immune System (DIS) คือ การผสมผสานกลยุทธ์ทางสาขาวิศวกรรมด้านซอฟต์แวร์ที่หลากหลายเข้าด้วยกัน อาทิ ระบบสังเกตการณ์ ระบบอัตโนมัติ และการทดสอบขั้นสูงต่าง ๆ เพื่อยกระดับการป้องกันความเสี่ยงในด้านปฏิบัติการและความปลอดภัย หรือเรียกอีกอย่างว่า “ระบบภูมิคุ้มกันด้านดิจิทัล” โดยจะเปรียบได้กับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ระบบ ซึ่งการใช้เทคโนโลยี DIS เข้ามาช่วยในการเตรียมความพร้อมก่อนลงมือใช้งานระบบจริง จะสามารถสร้างความยืดหยุ่นให้กับการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อการบริการหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ขององค์กรให้พร้อมสำหรับการรับมือกับความเสี่ยงทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นได้
  1. Applied Observability คือ กระบวนการที่ใช้เครื่องมือทางซอฟต์แวร์ช่วยในการตรวจหาปัญหาต่าง ๆ ในระบบโดยใช้วิธีการสังเกตทั้งจาก Input และ Output โดยจะเป็นการรวบรวมข้อมูลในวงกว้าง เช่น ภาพรวมประสิทธิภาพของระบบ สถิติทางธุรกิจ ข้อมูลการขายหรือการให้บริการ และการนำข้อมูลไปใช้ในเชิงรุก มาวิเคราะห์และใช้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถทำนายอนาคตหรือคาดการณ์แนวโน้มได้ เพื่อใช้ในการสร้างสินค้าและบริการในรูปแบบใหม่ ให้ตอบสนองต่อความต้องการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยในการอำนวยความสะดวกการวางแผนที่รวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์กรได้เป็นอย่างดี
  1. AI Trust, Risk and Security management (AI TRiSM) คือ เทคโนโลยีที่มีความผสมผสานกันทั้ง โซลูชัน เทคนิค และกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถรองรับโมเดล AI ที่มีความน่าเชื่อถือ (Trust) ความสามารถในการลดความเสี่ยง (Risk) และมีความปลอดภัย (Security) ได้ โดยในปัจจุบันได้มีการนำข้อมูลต่าง ๆ มาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบ AI ให้มีประสิทธิภาพและความแม่นยำในการทำงานมากขึ้น ซึ่งต่างจากเดิมที่ระบบ AI นั้นจะเน้นพัฒนาความฉลาดแต่เพียงอย่างเดียว

Theme 2 Scale การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับองค์กร สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว โดยจะประกอบไปด้วย

  1. Industry Cloud Platforms คือ เทคโนโลยีที่จะเป็นการรวบรวม SAAS, PAAS และ IAAS ที่เป็นการให้บริการในด้านซอฟต์แวร์ผ่านอินเทอร์เน็ตเข้ากันกับฟังก์ชันการทำงานในด้านเฉพาะอุตสาหกรรม เกิดจากปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยี Cloud อย่างแพร่หลาย ทั้งในรูปแบบ Private-Cloud และ Public-Cloud จากหลากหลายผู้ให้บริการ จึงเกิดแนวคิดในการทำให้ Cloud สามารถเชื่อมโยงกันได้มากขึ้น เพื่อให้องค์กรนำมาปรับเข้ากับการดำเนินงานในอุตสาหกรรมของตนให้ง่ายยิ่งขึ้น
  1. Platform Engineering คือ กระบวนการยกระดับของแอปพลิเคชันเพื่อให้สามารถสร้างมูลค่าทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  โดยเน้นให้นักพัฒนาระบบสามารถทำการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างรวดเร็วและมีความน่าเชื่อถือ ทั้ง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ใช้งานและลดภาระของทีมพัฒนา  เนื่องจากซอฟต์แวร์มีความซับซ้อนทางสถาปัตยกรรมมากขึ้น บรรจุชุดเครื่องมือ ความสามารถ และกระบวนการต่าง ๆ ที่ได้มีการรวบรวมเอาไว้ในที่เดียวกันสำหรับผู้ใช้งานที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคขั้นสูง สามารถนำไปใช้งานได้ในทันที
  1. Wireless-Value Realization คือ ความเข้าใจถึงความสามารถในการสร้างคุณค่าของการผสมผสานเทคโนโลยี Wireless อย่าง 5G, WiFi หรือ Bluetooth อุปกรณ์ตรวจจับ (Sensing) และโครงสร้างพื้นฐาน และรูปแบบการสื่อสารต่าง ๆ การ Broadcast และ Multi-cast  เข้าด้วยกัน สร้างผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นในธุรกิจ เช่น สร้างบริการใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพให้กับการดำเนินการ หรือแม้กระทั่งการสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่

Theme 3 Pioneer การใช้เทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจ สร้างสรรค์การมีส่วนร่วมกับพนักงานและลูกค้า และสนับสนุนการสร้างกลยุทธ์ในการเข้าถึงตลาดรูปแบบใหม่ ๆ โดยจะประกอบไปด้วย

  1. Superapps คือ แอปพลิเคชันที่รวมแอปพลิเคชันย่อย ๆ ไว้ในที่เดียว เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงบริการที่หลากหลายผ่านแอปหลักเพียงแอปเดียว เช่น สั่งอาหาร จ่ายบิล พูดคุย ส่งข้อความ ช้อปปิ้ง ซึ่งแพลตฟอร์มเหล่านี้มีความต้องการให้ผู้ใช้งาน Log-in เข้ามาใช้งานเพื่อจะได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้คน
  1. Adaptive AI คือ AI ที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้แบบเรียลไทม์ จากการเรียนรู้รูปแบบพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ใช้ และปรับให้เป็นไปตามรูปแบบของผู้ใช้
  1. Metaverse คือ นวัตกรรมที่ถูกสร้างขึ้นจากการผสมผสานระหว่างธีมและเทรนด์เทคโนโลยีที่หลากหลาย ซึ่งช่วยให้ผู้คนสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร การทำงาน การท่องเที่ยว หรือแม้แต่การช็อปปิ้งบนโลกเสมือนจริง ซึ่งในปัจจุบันหลาย ๆ องค์กรกำลังพัฒนาและเริ่มทดลองใช้ Metaverse ในการเชื่อมต่อกับผู้คน โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจ การสร้างการมีส่วนร่วมให้กับพนักงานและลูกค้า และการสร้างกลยุทธ์เพื่อเจาะกลุ่มตลาดใหม่ ๆ

และสุดท้าย Sustainability ซึ่งเป็นคือ การใช้เทคโนโลยีเพื่อทำการยกระดับผลิตภัณฑ์หรือบริการเดิมที่มีอยู่แล้วเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดย Sustainable Technology คือ กรอบแนวคิดของโซลูชั่นที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทั้งด้านพลังงานและการบริการด้าน IT ทำให้เกิดความยั่งยืนของทั้งแบรนด์และผู้บริโภค เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งด้วยเทคโนโลยี AI การลดการใช้น้ำในอาคารกว่า 50% ด้วยเทคโนโลยี IoT และ Digital Twins รวมไปถึงเครื่องมือที่ใช้สำหรับติดตามปริมาณคาร์บอนและเครื่องมือทางการเงินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

☎ สนใจข้อมูล/บริการเพิ่มเติมติดต่อ 022477229
✉ e-Mail : sm@merlinssolutions.com

Comments

comments

No Comments

Post A Comment