Merlin's Solutions International | Data Governance EP.1 🏬
16706
bp-legacy,post-template-default,single,single-post,postid-16706,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

Data Governance EP.1 🏬

01 พ.ค. Data Governance EP.1 🏬

Web_1

หลาย ๆ คนคงเคยได้ยินคำว่า “กรอบการกำกับดูแลองค์กร” กันมาบ้างแล้ว โดยกรอบการกำกับดูแลองค์กรมีไว้เพื่อเป็นแนวทางในการติดตาม กำกับ ควบคุม และดูแล ซึ่งจะช่วยเสริมให้องค์กรสามารถเพิ่มระดับการแข่งขัน มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

กรอบการกำกับดูแลองค์กรนั้นมีอยู่หลากหลาย เช่น กรอบการกำกับดูแลด้านความเสี่ยง กรอบการกำกับดูแลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กรอบการกำกับดูแลด้านสถาปัตยกรรมองค์กร ในวันนี้เราจะมาพูดถึง “กรอบการกำกับดูแลข้อมูล” ซึ่งปัจจุบันภาครัฐกำลังให้ความสำคัญกับการนำข้อมูลมาใช้และความปลอดภัยของข้อมูล ดังนั้นองค์กรจึงจำเป็นต้องมีมาตรการและแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการและกำกับดูแลข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

Web_2

กรอบการกำกับดูแลข้อมูล เป็นแนวทางให้องค์กรสามารถดำเนินการในการกำกับดูแลข้อมูล รวมถึงติดตามการบริหารจัดการข้อมูลให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพความมั่นคงปลอดภัย และบูรณาการข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และข้อมูลเป็นปัจจุบัน ซึ่งการกำกับดูแลข้อมูลที่มีประสิทธิภาพนั้นองค์กรจะต้องมีการจัดทำองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ ดังนี้

🔹 โครงสร้างการกำกับดูแล (Data Governance Structure) เพื่อเป็นผู้ขับเคลื่อนการกำกับดูแล

🔹 นิยามและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (Definition and Rules) เพื่อใช้เป็นข้อตกลงร่วมกัน

🔹 กระบวนการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Process) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ

Web_3

ทั่วไปนั้นกรอบการกำกับดูแลก็จะมีการวัดระดับวุฒิภาวะ (Maturity Level) เพื่อให้องค์กรสามารถประเมินตนเอง และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการกำกับดูแลในด้านนั้น ๆ ต่อไปในอนาคต โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) ได้มีการกำหนดระดับวุฒิภาวะของการกำกับดูแลข้อมูลออกเป็น 6 ระดับ ดังนี้

♦ ระดับ 0 (None) องค์กรไม่มีกระบวนการกำกับดูแลข้อมูล

♦ ระดับ 1 (Initial) กระบวนการกำกับดูแลถูกกำหนดขึ้นมาเฉพาะกิจ การจัดการและกำกับดูแลข้อมูลส่วนใหญ่ดำเนินการโดยฝ่าย IT ซึ่งการทำงานระหว่างฝ่ายธุรกิจและฝ่าย IT จะไม่สอดคล้องกัน

♦ ระดับ 2 (Managed) เริ่มมีการกำหนดมาตรฐานของกระบวนการในบางหน่วยงาน มีการกำหนดบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกำกับติดตาม เช่น บริกรข้อมูลและเจ้าของข้อมูล

♦ ระดับ 3 (Standardized) กระบวนการกำกับดูแลถูกกำหนดเป็นมาตรฐานขององค์กร มีการกำหนดหน่วยงานในการกำกับและติดตามข้อมูล มีการบังคับใช้นโยบายข้อมูลครอบคลุมทั้งองค์กร รวมถึงมีการติดตาม และประเมินผลการกำกับดูแล

♦ ระดับ 4 (Advanced) กระบวนการกำกับดูแลถูกกำหนดเป็นมาตรฐานขององค์กร มีการกำหนดหน่วยงานในการกำกับและติดตามข้อมูล มีการบังคับใช้นโยบายข้อมูลครอบคลุมทั้งองค์กร รวมถึงมีการติดตาม และประเมินผลการกำกับดูแล เพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

♦ ระดับ 5 (Optimized) มีการดำเนินการสอดคล้องกับระดับที่ 4 และมีการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Root Cause) ของการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับนโยบาย คุณภาพข้อมูลที่ต่ำ และความไม่คุ้มทุนในการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อใช้ในการปรับปรุงให้เหมาะสมกับองค์กร

Web_4

โดยเมื่อองค์กรมีการจัดทำกรอบการกำกับดูแลข้อมูลและเพิ่มระดับวุฒิภาวะอย่างต่อเนื่องแล้ว จะทำให้องค์กรสามารถนำข้อมูลที่มีไม่ว่าจะเป็นข้อมูลขององค์กรเองหรือข้อมูลของลูกค้าไปวิเคราะห์ในเชิงลึก และนำไปสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization) ซึ่งมีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายใน สร้างความโปร่งใส รวมถึงความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วนด้วย

—-🏢—–🏢—–🏢—–🏢—–🏢—–🏢—–🏢—–🏢

☎ สนใจข้อมูล/บริการเพิ่มเติมติดต่อ 022477229
✉ e-Mail : sm@merlinssolutions.com

Comments

comments

No Comments

Post A Comment