Merlin's Solutions International | Digital Transformation คืออะไร
14924
bp-legacy,post-template-default,single,single-post,postid-14924,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-9.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

02 มี.ค. Digital Transformation คืออะไร

cloud

 

ปัจจุบันมีวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วและเชื่อว่าเรามักจะได้ยินได้คำว่า “Digital Transformation” ซึ่งก็มีหลายแหล่งข้อมูลได้ให้คำนิยามหรืออธิบายไว้โดยการยกตัวอย่าง ในบทความนี้ผู้เขียนต้องการอธิบายให้ทราบถึงความหมายของ Digital Transformation  และความจำเป็นของการปรับปรุงธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ของเพื่อให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจในยุคที่มีการแข่งขันสูงเช่นนี้

อธิบายอย่างง่าย Digital Transformation ก็คือการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีที่ทันสมัยกว่า สะดวก รวดเร็ว โดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวผลักดัน เช่น อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โทรศัพท์เคลื่อนที่ 4G เป็นต้น

เหตุผลและความจำเป็นที่หน่วยงาน บริษัท ห้างร้านต้องให้ความสำคัญกับ Digital Transformation ก็เพื่อให้องค์กรอยู่รอดในยุคที่มีการแข่งขันสูง และมีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างต่อเนื่องหากบริษัท องค์กรของท่านไม่มีการเปลี่ยน 5 ปี 10 ปี ผ่านไป กระบวนการการทำงาน ผลิตภัณฑ์ บริการยังคงเดิมในขณะที่โลกเปลี่ยน ความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยน หากเรายังอยู่ที่เดิมก็อาจเกิดผลกระทบในแง่ของกำไร ขาดทุน ผลประกอบการตามมาได้ ที่ร้ายไปกว่านั้นอาจต้องปิดกิจการลง

ปัจจัยหลักอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญที่บริษัทหรือองค์กรต้องปรับเปลี่ยนตามเทคโนโลยีนั่นก็เพราะพฤติกรรมการบริโภคของคนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแปรผันตามเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้รวดเร็ว สะดวกสบายได้ทุกที่และทุกเวลา จึงทำให้คนเริ่มหันมาสนใจและใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เช่น การใช้งาน Facebook  Line ในการสื่อสาร Google เพื่อค้นหาข้อมูล  ความรู้ต่าง ๆ และเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อสินค้าเป็นในลักษณะ Shopping Online หรือแม้กระทั่งการทำธุรกรรมทางการเงิน เป็นต้น ทำให้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันมากขึ้น ประกอบกับปัจจุบันมีอุปกรณ์ที่มีความหลากหลาย และราคาถูกลง ซึ่งเอื้อต่อการใช้งาน จนทำให้อัตราการใช้งานขยายตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นแนวโน้มของการผลิตสื่อดิจิทัลหรือ Application  ต่าง ๆ  เพื่อรองรับการให้บริการแก่ผู้ใช้งานจึงเกิดขึ้นมากมายในหลากหลายรูปแบบและบริการ ไม่ว่าจะเป็นทั้งการให้บริการข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถือได้ว่ายุคนี้เป็นยุคของเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างแท้จริง

ดังนั้นการดำเนินธุรกิจในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลนี้ ไม่ใช่เพียงแค่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถทำงานทุกอย่างแบบ Automation สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานหรือระยะเวลาการทำงานหรือลดต้นทุนเท่านั้น แต่โจทย์ที่สำคัญขององค์กรในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล คือ ทำอย่างไรที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างนวัตกรรมใหม่ โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของผู้บริโภคซึ่งชอบความสะดวก รวดเร็ว ให้มีความเป็นหนึ่งเดียว เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร โดยสิ่งที่ควรคำนึงถึงในการเปลี่ยนแปลงมีอย่างน้อยดังนี้

  • ความสามารถในการทำงานทดแทนบุคลากร
  • ความคุ้มค่าแห่งการลงทุน
  • พิจารณาความเหมาะสมกับสื่อดิจิทัลที่มีหลายช่องทาง รวมถึงเลือกใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับสินค้าหรือบริการของตน
  • กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเทคโนโลยี

ขอยกตัวอย่างการเลือกใช้ Application  Line เป็นสื่อดิจิทัลในการโปรโมทสินค้าและบริการของตน สังเกตได้จากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชน เช่น Toyota, Mazda, AIS, UOB, Muang Thai Life, PEA เป็นต้น จะเห็นได้ว่าแทบจะทุกประเภทอุตสาหกรรมต่างก็มีการสร้างสติ๊กเกอร์ให้ผู้ใช้งานได้ดาวน์โหลดแบบฟรีๆ แต่มักพ่วงด้วยการนำเสนอข่าวสารของผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการ โปรโมชั่นส่วนลดต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้เกิดความสนใจเหตุที่หลายหน่วยงานใช้ Line เป็นอีกช่องทางก็เนื่องจากสถิติบัญชีผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่าย

line-2015

(ขอบคุณข้อมูลภาพ สถิติจาก: http://linecorp.com/th/ และ http://www.it24hrs.com/2016/line-timeline-2558/)  

หากย้อนไปสัก 5-10 ปี ในช่วงที่ Social Media ยังไม่นิยมมากนักการเข้าถึงลูกค้าผู้ประกอบการจะใช้วิธีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเข้าหาลูกค้าแบบตัวต่อตัว การกระจายข่าวสาร หรือการส่งข้อความอิเล็กทรอนิกส์

social-marketing

แต่จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะพฤติกรรมบนโลก Online หรือ Social Media ทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับวิธีการ ขั้นตอน และลักษณะการปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายด้วย Social Marketing เพื่อสร้างความได้เปรียบด้านการแข็งขันทั้งด้านปริมาณของการเข้าถึงลูกค้า การคัดกรองเลือกผลิตภัณฑ์/บริหาร/แคมเปญ ที่เหมาะสมเฉพาะตัว เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยตลาดจากข้อได้เปรียบในการเข้าถึงลักษณะพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายรายบุคคล รวมทั้งขีดความสามารถในการโต้ตอมกับกลุ่มเป้าหมายได้แบบ Real-Time

จากกรณีศึกษาตัวอย่างด้าน Social Marketing จะเห็นว่าการทำ Digital Transformation ไม่ใช่เพียงการลงทุนนำเอาเทคโนโลยีมาใช้งานเท่านั้น ภายในองค์ต้องคำนึงถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน ทักษะของเจ้าหน้าที่ที่ต้องทำหน้าที่แตกต่างไปจากเดิมในการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ลักษณะผลิตภัณฑ์และลักษณะการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม โครงสร้างขององค์กรที่ต้องยืนหยุ่น รวมทั้งการมีสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสมรองรับการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบที่เปลี่ยนไป

นี่เป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ หากองค์กรของท่านมีความต้องการที่จะ ปรับเปลี่ยนหรือ Transform ธุรกิจไปสู่การแข่งขันในยุคดิจิทัลแต่ยังมองหาช่องทางโอกาสความเป็นไปได้ หรือความคุ้มค่าแห่งการลงทุนไม่ได้ บริษัท เมอร์ลินส์ โซลูชั่นส์ อินเตอร์แนชั่นนัล จำกัด ยินดีให้คำปรึกษาในการจัดทำแผนการเปลี่ยนแปลง ศึกษา วิเคราะห์ ข้อจำกัด ข้อดีข้อเสีย จุดคุ้มทุน การเลือกใช้เทคโนโลยี ช่องทางการติดต่อสื่อสารแม้กระทั่งให้คำแนะนำในแง่ของการปรับปรุง กระบวนการ งานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ได้ลงทุนไปแล้ว เพื่อช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร

 

Comments

comments

No Comments

Post A Comment