Merlin's Solutions International | Green AI EP. 4 🌍
16712
bp-legacy,post-template-default,single,single-post,postid-16712,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

Green AI EP. 4 🌍

07 พ.ค. Green AI EP. 4 🌍

Web_1

Green AI Ep. ที่ 4 นี้เราจะพูดถึงการใช้ AI ในธุรกิจด้านการเงินกันบ้าง เมื่อนึกถึงการเงินนั้นธุรกิจที่เราคุ้นเคยกันมากที่สุดคงไม่พ้นธุรกิจธนาคาร ซึ่งหลายคนคงทราบแล้วว่าธุรกิจธนาคารมีการใช้ AI ในหลายด้าน เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุน หรือการตรวจสอบธุรกรรมผิดปกติ แต่เมื่อพูดถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคำถามที่ตามมาคือในองค์กรด้านการเงินการธนาคารสามารถช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ทางไหนบ้าง และจะสามารถใช้ AI เข้ามาช่วยเสริมได้อย่างไร

Web_2

เนื่องจากผลิตภัณฑ์ทางการเงินนั้นมีกระบวนการ หรือการประมวลข้อมูลซึ่งก่อให้เกิดการปล่อยคาร์บอนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในธุรกิจด้านการเงินจึงมีแนวคิดการใช้ AI สำหรับอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยเน้นไปที่การปรับใช้และสนับสนุนโครงการที่มีผลกระทบเชิงบวกในระยะยาวต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อชดเชยการปล่อยคาร์บอน และส่งเสริมให้ผู้ผลิตรายต่าง ๆ หาวิธีการลดการปล่อยคาร์บอนจากผลิตภัณฑ์ของตัวเอง ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น

🌱 การใช้ AI วิเคราะห์และแสดงข้อมูลการปล่อยคาร์บอนของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เพื่อสนับสนุนในการตัดสินใจซื้อ-ขายของผู้ที่ต้องการลงทุน โดย AI จะวิเคราะห์ปริมาณ Carbon Footprint ที่เกิดขึ้นของแต่ละผลิตภัณฑ์ และแสดงผลผ่านแอปพลิเคชันให้ผู้ลงทุนเห็น ผู้ลงทุนที่ต้องการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจะสามารถเลือกลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่สร้าง Carbon Footprint น้อยได้

🌱 คำนวณหลักประกันจากปริมาณการปล่อยคาร์บอน โดยในบางสถาบันการเงินเริ่มมีการใช้ AI วิเคราะห์ปริมาณ Carbon Footprint ของผู้ขอกู้เงิน ในกรณีธุรกิจของผู้ขอกู้มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนน้อยก็จะใช้หลักประกันน้อยไปด้วย ถือว่าเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปในอีกทางหนึ่ง

🌱 การใช้ AI ตรวจสอบและสร้างความโปร่งใสในการระดมทุนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยใช้ AI ในเทคโนโลยีการเงิน หรือที่เรียกว่า FinTech เพื่อคอยตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรมการเงินของโครงการที่มีการระดมทุนด้านสิ่งแวดล้อม สร้างความไว้วางใจ สร้างความโปร่งใส และลดความเสี่ยงในการนำทุนไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ค์

🌍————-🌍————-🌍————-🌍————🌍————-🌍————-🌍————-🌍————-🌍

☎ สนใจข้อมูล/บริการเพิ่มเติมติดต่อ 022477229
✉ e-Mail : sm@merlinssolutions.com

Comments

comments

No Comments

Post A Comment