Merlin's Solutions International | Digital Transformation จาก “แนวคิด” สู่ “การปฏิบัติ”
16435
bp-legacy,post-template-default,single,single-post,postid-16435,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

Digital Transformation จาก “แนวคิด” สู่ “การปฏิบัติ”

08 ต.ค. Digital Transformation จาก “แนวคิด” สู่ “การปฏิบัติ”

จากบทความที่ผ่านมาทั้ง 3 บทความเกี่ยวกับการทำ Digital Transformation หรือ DT น่าจะทำให้องค์กรได้ภาพรวมครับว่าตกลงแล้ว DT คืออะไร? ทำไมองค์กรควรให้ความสนใจกับแนวคิดนี้? และถ้าสนใจที่จะทำ DT แล้วจะมีประเด็นสำคัญอะไรบ้างที่ควรให้ความสนใจ? จากทั้ง 3 บทความดังกล่าวก็นำมาสู่คำถามที่น่าจะสำคัญที่สุดคือ “แล้วจากแนวคิดทั้งหมดที่กล่าวมา องค์กรควรทำอย่างไรถ้าสนใจจะลงมือทำ DT จริงๆ?” เช่นเดิมครับ ก่อนอื่นเราไปดูตัวอย่างแนวคิดการนำ DT สู่การปฏิบัติจริงครับว่าองค์กรต่าง ๆ ที่ทำวิจัยเรื่องเหล่านี้มีข้อแนะนำอย่างไร แล้วเรามาวิเคราะห์กันครับว่าสรุปแล้วจากแนวคิดต่าง ๆ ที่พบ ตกลงแล้วองค์กรควรทำอย่างไรครับ
.
ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการลงมือปฏิบัติ? จากที่ทราบกันจาก 3 บทความที่ผ่านมาว่าการทำ DT นั้นเกี่ยวข้องกับทั้งด้าน technical และ non-technical ขององค์กร ฉะนั้นจึงไม่แปลกที่การทำ DT นั้นจะมีความสลับซับซ้อนในระดับที่องค์กรควรที่จะมีแผนการดำเนินงานและ/หรือ blueprint ที่สามารถใช้เป็นภาพรวมให้ทุกคนในองค์กรได้เห็นถึงทิศทางและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นว่ามีอะไรบ้าง เกิดที่ไหน อย่างไร และเมื่อไหร่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวการทำแผนฯ ในทิศทางใหม่ที่พบจากหลายผลงานวิจัยที่มองว่า ทิศทางคือ “องค์กรต้องมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนที่รวดเร็ว” หรือ agile ซึ่งนำไปสู่ข้อเสนอที่เกี่ยวกับ “การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนขององค์กร” นั้นเป็นปัจจัยสำคัญอย่างมากต่อความสำเร็จของแผนฯ ไม่ใช่แค่ฝ่ายที่ดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรทำงานร่วมกับฝ่ายบริหารเท่านั้น นอกจากภาพรวมดังกล่าวแล้ว ผลงานวิจัยขององค์กรระดับโลกเสนอว่าแนวการทำแผนฯ เพื่อการทำ DT นั้นจริงอยู่ไม่ต่างมากจากการทำแผนฯ ที่ผ่านมา (แม้ในหลายบทความจะตั้งชื่อแต่ละขั้นตอนการทำแผนฯที่ต่างกัน แต่ในเนื้อหาแล้วไม่ต่างกันเท่าไหร่นัก) แต่มีประเด็นสำคัญที่น่าสนใจที่ถูกเพิ่มเข้ามาคือในส่วนของการคิดในส่วนต่าง ๆ ที่เน้นแนวคิดของ lean การทำ minimum viable product และทำการทดสอบแนวคิดก่อนที่จะขยายผลถ้าประสบความสำเร็จ นอกจากการทำแผนฯ ที่ต้องพิจารณาการปรับเปลี่ยนองค์กรตามแนวคิด agile แล้ว ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาหลายบทความเริ่มให้ความสำคัญกับการทำ automation หรือ AI ในแผนฯ บางบทความเสนอแม้กระทั่งการที่ C-level ขององค์กรควรต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ agile และ AI (หรืออย่างน้อยการวาง Data Strategy) ที่จะช่วยผลักดันให้แนวคิดทั้งสองที่ถูกบรรจุในแผนฯ นั้นถูกนำไปพัฒนาและใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในองค์กรตามที่วางแผนไว้

ภาพรวมที่วิเคราะห์ได้จากแนวคิดต่างๆ โดยภาพรวมแล้วจะพบว่านอกจากวิธีการทำแผนฯที่ทราบกันทั่ว ๆ ไปที่เริ่มจาก วิสัยทัศน์ขององค์กร กลยุทธ์ที่ต้องการใช้ ปัจจัยและความต้องการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจากภายนอกและภายในองค์กร รวมถึงปัจจัยเกี่ยวกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน โครงสร้างองค์กร กฎระเบียบและ compliance ด้านต่าง ๆ และวัฒนธรรมองค์กรแล้ว จากทิศทางของการพาองค์กรไปสู่การลงมือทำ DT โดยเริ่มจากการทำแผนฯ นั้น สามารถสรุปได้ว่าการทำแผนฯ จะต้องเอาแนวคิดแบบ agile และการพิจารณาใช้เทคโนโลยี AI มาใช้ในการทำแผนฯ ด้วย ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรสามารถปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์แวดล้อมต่าง ๆ ที่เปลี่ยนไป และมีเทคโนโลยี AI เข้าไปช่วยในงานที่เป็น labor-intensive ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เช่น การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานพร้อมกับจัดให้มีเทคโนโลยีที่ทำให้มีความคล่องตัวในการทำงาน การนำองค์กรไปสู่การใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนหรือที่เรียกว่า Data-Driven Organization การออกแบบระบบที่เชื่อมโยงและแชร์ข้อมูลกันให้มากที่สุดเพื่อให้ระบบ AI ในจุดต่าง ๆ สามารถช่วยงานให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ การทำด้าน compliance ต่าง ๆ อย่างไรให้เหมาะสมกับความต้องการการปรับตัวที่รวดเร็ว รวมถึงการพิจารณาทำอย่างไรให้แผนฯ ที่วางไว้สามารถนำองค์กรไปสู่การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมขององค์กรในภาพรวมที่สนับสนุนการทำงานในยุคที่ต้องการประสิทธิภาพสูงนี้อีกด้วย
.
Merlin’s Solutions International ในส่วนของการนำองค์กรสู่การปฏิบัติจริงนั้น จากประสบการณ์การทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการดิจิทัล และให้คำปรึกษาองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมากกว่า 28 ปี เรา Merlin ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำ Digital Transformation รวมถึงบริการจัดทำแผนแม่บทหรือแผนปฏิบัติการดิจิทัลที่รวมแนวคิดทั้ง Agile และ AI ไว้ในแผน หรือที่เรียกว่า Agile & Intelligent Enterprise บริการจัดทำ Enterprise Architecture (EA) เพื่อมุ่งสู่การเป็น Digital Enterprise ในการทำงานแบบ Agile และประยุกต์ใช้ AI ในองค์กร รวมทั้งการจัดทำ EA Governance ที่ตอบสนองกับองค์กรต่อการปรับเปลี่ยนที่รวดเร็ว บริการจัดทำแผน วางกลยุทธ์ และการออกแบบระบบสารสนเทศให้ทันสมัย มีนวัตกรรมการบริการรูปแบบใหม่ สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจ
บริการจัดทำแผน วางกลยุทธ์ และการออกแบบระบบโครงสร้างพื้นฐาน ICT ให้ทันสมัย เช่น การใช้เทคโนโลยี Cloud การรักษาความมั่นคงปลอดภัย การทำงานแบบ Hybrid Digital Workplace สนับสนุนธุรกิจและการปฏิบัติงาน หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.merlinssolutions.com/ หรือติดต่อ sm@merlinssolutions.com

ที่มา
https://www.weforum.org/…/3-ways-to-overcome-your-fear…
https://www.gartner.com/…/the-it-roadmap-for-digital…
https://www.bain.com/…/covid-19-building-a-digital…/
https://aai.frb.io/…/Applying-AI-Artificial…
https://hbr.org/2020/05/the-agile-c-suite

Comments

comments

No Comments

Post A Comment