Merlin's Solutions International | Enterprise Architecture กับการทำ Digital Transformation
16440
bp-legacy,post-template-default,single,single-post,postid-16440,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

Enterprise Architecture กับการทำ Digital Transformation

29 ต.ค. Enterprise Architecture กับการทำ Digital Transformation

248817513_4687993377889742_7995687327461517759_n
        ถ้าเราต้องการสร้างบ้านสถาปนิกจะนำเอาความต้องการของเจ้าของบ้านมาวาดเป็นแบบบ้าน หรือ Blueprint การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กรก็ต้องทำ Blueprint เช่นเดียวกัน โดยนำเอาเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และความต้องการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลมาจัดทำ Enterprise Architecture หรือ EA เป็นหลักการจัดทำ Blueprint การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดย Blueprint แสดงองค์ประกอบที่สนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ โดยประกอบด้วย 5 ส่วนสำคัญ คือ
💡 กระบวนการทางธุรกิจ
💡 ข้อมูล
💡 แอปพลิเคชัน
💡 ระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล
💡 ระบบความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีดิจิทัล
ทุกองค์กรมีการกำหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล โดยจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการดิจิทัล หรือ Digital Roadmap
        องค์กรควรประยุกต์ใช้หลักการ EA เพื่อถ่ายทอดองค์ประกอบขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับแผนฯ เพื่อให้ง่ายต่อการขับเคลื่อน และติดตามการดำเนินงานตามแผนฯ รวมทั้งใช้ในการสื่อสารสร้างความเข้าใจร่วมกันภายในองค์กร
EA ยังให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เพราะ EA จะทำให้เห็นว่ามีองค์ประกอบไหนบ้างที่ยังไม่ได้การพัฒนา/ปรับปรุง โดยองค์กรต้องปรับปรุง EA ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

Comments

comments

No Comments

Post A Comment